Nhấn ESC để đóng

Quét Lá Đa

Khách tứ phương tới rồi lại đi, cuối cùng chỉ còn lại những chiếc lá đa. Tôi như người quét lá, gạn lọc và nhặt nhạnh mỗi thứ một ít chia sẻ lại cho người đến sau.